lub skontaktuj się z nami

CZAT Z KONSULTANTEM >> FORMULARZ KONTAKTOWY >>

*Numer jest bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Ultimo TFI RODO

RODO

W Ultimo TFI S.A. przykładamy dużą wagę do wysokich standardów działania i jakości współpracy z serwiserem.

 • RODO

RODO

 1. Czy wiesz co to jest RODO?
 2. Informacja o przetwarzaniu danych przez Ultimo TFI
 3. Ultimo TFI jako Administrator
 4. Prawa osób, których dane dotyczą

Czy wiesz co to jest RODO?

RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, obowiązujące od 25 maja 2018 r. i regulujące kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych. Wprowadza wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych oraz obowiązków dla Administratorów.

Informacja o przetwarzaniu danych przez Ultimo TFI

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora musi odbywać na podstawie przynajmniej jednej z przesłanek legalności przetwarzania określonych w RODO.

 1. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażona świadomie i dobrowolnie (art. 6 ust. 1 lit. a).
 2. Niezbędność w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b).
 3. Niezbędność przetwarzania danych dla wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c).
 4. Niezbędność dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d).
 5. Niezbędność dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e).
 6. Niezbędność dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f).

Ultimo TFI jako Administrator

Obowiązek informacyjny, czyli informowanie o przetwarzaniu danych

Administrator jest zobowiązany do realizacji tzw. obowiązku informacyjnego, czyli do przekazania w przejrzystej i łatwo dostępnej formie informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane, podczas pozyskiwania danych bezpośrednio od osoby (art. 13 RODO) lub najpóźniej w ciągu miesiąca po pozyskaniu, jeżeli Administrator nie pozyskał danych od osoby, której dane dotyczą (art. 14 RODO).

Prawa osób, których dane dotyczą

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO). Można skorzystać z prawa dostępu do danych osobowych, które są przetwarzane. Przy udostępnieniu danych poinformujemy również o tym, kto jest Administratorem danych, w jakim celu oraz przez jaki okres dane będą przechowywane.
 2. Prawo do sprostowania i uzupełniania danych (art. 16 RODO). W każdej chwili można skorzystać z prawa sprostowania nieaktualnych danych oraz uzupełnienia niekompletnych danych.
 3. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO). Można skorzystać z prawa żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności przewidzianych przez RODO, np. dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane.
 4. Prawo do ograniczenia danych (art. 18 RODO). Można skorzystać z prawa do ograniczenia danych w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych; przetwarzania niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; gdy dane nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wniesienia sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). Jeżeli Administrator przetwarza dane na podstawie wyrażonej zgody lub na podstawie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, można otrzymać dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu oraz przesłać te dane innemu Administratorowi danych.
 6. Prawo zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych (art. 21 RODO). W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, zwłaszcza z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

Należy jednak pamiętać, że nie można skorzystać z tego uprawnienia, jeżeli Administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby lub też Administrator przedstawi i wykaże, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzoru, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wnioski w sprawie skorzystania z przysługujących praw prosimy kierować na:

adres e-mail: kontakt@ultimotfi.pl

pocztą tradycyjną na adres: ULTIMO TFI ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław;

osobiście w siedzibie firmy: ULTIMO TFI Szczytnicka 11 (budynek Green2Day), 50-382 Wrocław.

Obowiązki informacyjne

 1. Obowiązek informacyjny dotyczący prowadzenia korespondencji: 
  RODO Obowiązek Informacyjny Prowadzący Korespondencję
 2. Obowiązek informacyjny dla kontrahentów:
  RODO Obowiązek Informacyjny Kontrahenci
 3. Obowiązek informacyjny w związku z dokonanymi wpłatami - Ultimo NFIZW
  Obowiązek Informacyjny
 4. Obowiązek informacyjny w związku z dokonanymi wpłatami - Takto NFIZW
  Obowiązek Informacyjny